Missatge d'avís

The service having id "_mobile_whatsapp" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Projectes de custòdia i sensibilització ambiental. Obra Social Catalunya Caixa 2011

Publicat el 28/01/2011
icona de so
Escolta l'article
veu dona | Inici
Tenir cura del mediambient
Tenir cura del mediambient

Suport a les entitats dedicades a la protecció del patrimoni natural i a l'educació ambiental, per a programes de custòdia del territori i sensibilització ambiental. Termini: 17/02/11.

Organisme: Catalunya Caixa.

Accions objecte de la convocatòria:

 • Custòdia de territori:
 • Accions de planificació.
 • Accions de restauració.
 • Accions d'ús públic.
 • Sensibilització ambiental:
 • Jornades, seminaris.
 • Publicacions i altres materials.
 • Campanyes educatives.

Requisits de les entitats sol·licitants:

 • Ser entitats provades sense ànim de lucre o entitats sense ànim de lucre participades per l'Administració Pública.
 • Tenir seu a l'Estat espanyol, àmbit d'actuació territorial de Catalunya Caixa.
 • Estar legalment constituïdes.
 • Estar inscrites en el registre corresponent d'associacions o fundacions abans de l'1 de gener de 2010.
 • Tenir una activitat ajustada a l'objecte de la convocatòria.
 • Disposar de les estructures de gestió necessàries per al funcionament i que n'assegurin la viabilitat.

Requisits dels projectes:

 • Prevegin un pla anual d'actuació i en demostrin la viabilitat tècnica, social i econòmica.
 • Suposin l'atenció d'un nombre de beneficiaris significatiu.
 • L'import sol·licitat a l'Obra Social de CatalunyaCaixa suposi un mínim del 60% de l'import total del projecte.
 • L'Obra Social de CatalunyaCaixa sigui l'única entitat vinculada a una entitat financera que col·labori en el projecte.
 • Presentin una relació coherent entre els mitjans utilitzats i els resultats esperats.
 • Plantegin les possibles propostes de continuïtat del projecte.
 • Incloguin un pla específic de protecció de dades personals i consentiment informat de les persones que participaran en el projecte.
 • Incloguin un pla específic de difusió i disseminació.
 • Estableixin el seu inici al llarg de l'any 2011 i finalitzin, com a màxim, el 31 de juliol de 2013. S'entén per finalització del projecte la seva execució i comunicació i la presentació d'una memòria final de projecte.
 • Estiguin circumscrits a l'àmbit estatal, àmbit d'actuació territorial de Catalunya Caixa.

Ajut:

 • Projectes de custòdia del territori: fins a 30.00€, entre el 60% i el 100% del cost total del projecte.
 • Projectes de sensibilització ambiental: fins a 15.00€, entre el 60% i el 100% del cost total del projecte.
 • Terminin de presentació de sol·licituds: 17 de febre de 2011.

Més informació: